Leerlingondersteuning Interne begeleiding bij vragen en problemen

We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar voor iedereen een plekje is. Daarom vinden we ondersteuning heel belangrijk.  De mentor is op Dingstede het eerste aanspreekpunt, met de mentor voer je gesprekken en bij de mentor kun je aangeven op welke gebieden jij extra ondersteuning nodig hebt.

Wanneer krijg je ondersteuning?

Vanaf je aanmelding: soms blijkt bij de aanmelding op Dingstede dat je ondersteuning nodig hebt om goed te kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs. De ondersteuningscoördinator zal dan een afspraak maken voor een intakegesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s) om te kijken of Dingstede kan bieden wat je nodig hebt.

In de loop van je schoolcarrière op Dingstede: als de mentor signalen krijgt dat er meer ondersteuning nodig is, bespreekt hij of zij dat met de ondersteuningscoördinator. Samen kijken we dan wat de school voor ondersteuning kan bieden. De ondersteuning van de school kent wel grenzen, daarom bespreken we altijd met ouder(s)/verzorger(s) wat de mogelijkheden zijn.

Wie zijn er betrokken bij de ondersteuning?

Ondersteuningscoördinator

Omdat er op Dingstede veel verschillende vormen van ondersteuning zijn, hebben we een ondersteuningscoördinator. Zij bekijkt samen met de mentor en de teamleiders welke ondersteuning nodig is. Zij heeft veel kennis als het gaat om leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADD, ADHD etc. Samen met de leerlingbegeleiders coacht ze docenten om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden. Zij voert ook de gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

 Elke school heeft de wettelijke verplichting om een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Op CSG Dingstede is dit de ondersteuningscoördinator. Zij zorgt ervoor dat signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en verwaarlozing opgepakt worden. Bij vermoeden hiervan worden de signalen besproken met de leerling zelf en de ouders. In sommige gevallen wordt er een melding gedaan bij ‘veilig thuis’ of wordt er een deskundige van ‘veilig thuis’ uitgenodigd als gesprekspartner.

Op CSG Dingstede hebben wij een protocol huiselijk geweld en kindermishandeling. Als onderdeel van dit protocol werken wij met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Stap 0: Vroegsignalering en preventie

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Stap 2: Collegiale consultatie

Stap 3: In gesprek gaan met betrokkenen

Stap 4: Wegen van aard en ernst

Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader

  • 1) Is melden noodzakelijk?
  • 2) Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Leerlingbegeleiders

Op Dingstede hebben we enkele leerlingbegeleiders. Samen met de ondersteuningscoördinator bekijken zij welke begeleiding nodig is. Zij begeleiden de individuele leerlingen aan de hand van een samen opgesteld plan.

Daarnaast zijn er op Dingstede coaches die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid, faalangstreductie en Dyslexie/Dyscalculie. 

Passend onderwijs

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de ondersteuningscoördinator of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland. 
Op de website www.ouder-jeugdsteunpunt.nl vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk leesbaar en begrijpelijk is. Of kijk op www.vo2203.nl 

In ons Schoolondersteuningsplan (SOP) wordt beschreven wat wij als school kunnen bieden. 

  1. SOP 2022-2023

Dingstede ook eens met
eigen ogen bekijken?

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter